Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας

Πλάτων, Φιλόσοφος 427-347 π.Χ.

Η εταιρεία

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 30/9-2-1993 ως ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργούσε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και την κείμενη περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσία.

Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 021956550000 και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό ΜΑΕ: 31519/105/Β/94/07.

Με την πρόσφατη ψήφιση του Nόμου 4957/2022 για τα ΑΕΙ (ΦΕΚ 141/21-07-2022, τ. Ά) επήλθαν αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης, δομής και λειτουργίας των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των ΑΕΙ.  Στο πλαίσιο αυτό  η ΕΑΔΠ/ΠΚ, κλήθηκε να τροποποιήσει το Καταστατικό της και κατ’ επέκταση τον τρόπο λειτουργίας της, ενώ πλέον λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία.

Σκοπός – Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αποστολής της δύναται να διεξάγει κάθε ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπηρεσίες

Τεχνοβλαστοί

Ποιες είναι οι διαδικασίες για μια Spin off εταιρία;

Έχεις ένα προϊόν ή υπηρεσία που μπορεί να κάνει την διαφορά;

Υποτροφίες

Υποτροφίες ''Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη''

Η υποτροφία χορηγείται από το Κληροδότημα Μαρίας Μανασσάκη, το οποίο θεσπίστηκε στις 25-07-2000. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση...

Υποτροφίες ''Εμμανουήλ Σακλαμπάνη''

Η υποτροφία χορηγείται από το Κληροδότημα Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, το οποίο θεσπίστηκε στις 17-01-2007. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται...

Υποτροφίες ''Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη''

Η υποτροφία χορηγείται από το Κληροδότημα Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη, το οποίο θεσπίστηκε στις 17-06-2008. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται...

Υποτροφία ''Αλέξανδρου Καραβίτη''

Η υποτροφία χορηγείται από τα έσοδα της Δωρεάς Αλεξάνδρου Καραβίτη σύμφωνα με την 269η/17-09-2009 απόφαση της Συγκλήτου. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται...

Θέλεις να ανακαλύψεις τα προϊόντα του Πανεπιστημίου Κρήτης;

Βρες τα στο κατάστημα επισήμων προϊόντων του Πανεπιστημίου Κρήτης

Νέα - Ανακοινώσεις

Aνακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου γραφείου 29,90 τ.μ. τρίτου ορόφου επί της οδού Αβέρωφ 23 και Σμύρνης στο Ηράκλειο

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης, αρ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου

Η ‘’Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου με αντικείμενο: Παροχή συμβουλευτικών

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Κληροδοτήματος “Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη” ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δεκαέξι (16) υποτροφιών, οκτώ (8) στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και οκτώ (8) στην Ιατρική Σχολή, σε μεταπτυχιακούς

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου