Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Δωρεάς «Βασιλείου Απόλλωνα Αναγνωστάκη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€4,500.00), χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων της Δωρεάς «Βασιλείου Απόλλωνα Αναγνωστάκη», σε φοιτητές/φοιτήτριες προγραμμάτων σπουδών δεύτερου ή τρίτου κύκλου (μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή υποψήφιους/ες διδάκτορες) όλων των Τμημάτων του, για έρευνα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με την 345/24-02-2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (λειτουργούντος ως Συμβουλίου Διοίκησης) του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα κριτήρια που καθορίζονται στην υπ’ αρ. 514/15-02-2024 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ειδικότερα, θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2,250.00€) έκαστη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρχεία σε μορφή pdf) στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας (vraveia@uoc.gr) μέχρι και τις 25 Ιουνίου 2024.

Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr

Αναλυτική προκήρυξη υποτροφιών Βασιλείου Απόλλωνα Αναγνωστάκη

Αίτηση

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Δωρεάς «Βασιλείου Απόλλωνα Αναγνωστάκη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€4,500.00), χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή,

Ανακοίνωση

Aνακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου γραφείου 29,90 τ.μ. τρίτου ορόφου επί της οδού Αβέρωφ 23 και Σμύρνης στο Ηράκλειο

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης, αρ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου

Η ‘’Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου με αντικείμενο: Παροχή συμβουλευτικών

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου