Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Κληροδοτήματος “Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη” ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δεκαέξι (16) υποτροφιών, οκτώ (8) στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και οκτώ (8) στην Ιατρική Σχολή, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των ανωτέρω Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». 

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες (5.000,00) Ευρώ, ήτοι 416,66€ μηνιαίως. Η χορήγηση της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εν’ όλω έτη.

Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το προβλεπόμενο κείμενο, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ή στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Εφημερίδα των Συντακτών», μέχρι και την 13η Μαΐου 2024, αίτηση συνοδευόμενη από τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Για την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 από την κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Δωρεάς «Βασιλείου Απόλλωνα Αναγνωστάκη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€4,500.00), χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή,

Ανακοίνωση

Aνακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου γραφείου 29,90 τ.μ. τρίτου ορόφου επί της οδού Αβέρωφ 23 και Σμύρνης στο Ηράκλειο

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης, αρ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου

Η ‘’Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου με αντικείμενο: Παροχή συμβουλευτικών

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου