Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου

Η ‘’Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου με αντικείμενο: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ορθή ανάπτυξη και τήρηση συστήματος διαχείρισης στο χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο, καθώς και ανάπτυξης για νέες παραμέτρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.
Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες  
Αμοιβή Αναδόχου: €8.928.00 πλέον ΦΠΑ για το σύνολο της συμβατικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης.
Τόπος εκτέλεσης: Ηράκλειο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) ηλεκτρονικά στο e-mail: malegaki@uoc.gr, υπόψη κ. Μαρίας Αλεγκάκη, τηλ. 2810 393220, μέχρι και στις 10 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Οι προτάσεις που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε μέσο μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των συμβάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Θαλασσινάκη Νίκη, τηλ. 2810 394742 (e-mail: thalassin@uoc.gr).

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Δωρεάς «Βασιλείου Απόλλωνα Αναγνωστάκη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€4,500.00), χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή,

Ανακοίνωση

Aνακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου γραφείου 29,90 τ.μ. τρίτου ορόφου επί της οδού Αβέρωφ 23 και Σμύρνης στο Ηράκλειο

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης, αρ.

Γενικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου

Η ‘’Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου με αντικείμενο: Παροχή συμβουλευτικών

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου