Η εταιρεία

Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΑΔΠ/ΠΚ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αρμοδιότητες του οποίου ασκεί το Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωναμε την παρ. 5 του άρθρ. 448 του Ν.4957/2022, όπως αυτή συμπληρώθηκε και αναδιαμορφώθηκε με την παρ. 6 του άρθρ. 191 του Ν.4964/2022 και σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της ΕΑΔΠ/ΠΚ.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης:

  • Mιχαήλ Παυλίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
  • Νικόλαος Χανιωτάκης, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
  • Νικόλαος Κοκκίνης, Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ.
  • Ιωάννης Δαμηλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος Δ.Σ.
  • Δημήτριος Ξενάκης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος του Δ.Σ.
  • Iωσήφ Παπαδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος Δ.Σ.
  • Ευγενία Μαυράκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 474 παρ 1 του Ν. 4957/2022, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού, είναι ίση προς το υπόλοιπο της θητείας του υπηρετούντος Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε στις 10/09/2020, μετά το πέρας της 411ης/10-09-2020 Τακτικής Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, ήτοι έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

Προσωπικό

Μαρία Τσίκα
Διευθύντρια

tsika@uoc.gr
2810 393 628

Μαρία Αλεγκάκη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

malegaki@uoc.gr
2810 393 220

Iωάννης Σωμαράς
Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικού

somaras@uoc.gr
2810 393 621

10-512

Ευγενία Μπαλάφα
Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

mpalafa@uoc.gr
2810 393 620

Πανδώρα Σπυριδάκη
Τμήμα Οικονομικού

dorasp@admin.uoc.gr
28310 77987

Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρεία Αξιοποίησης &Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στους τομείς της ποιότητας, της αφοσίωσης και της αποτελεσματικότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

 

 

 

 

Πιστοποίηση ISO

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  έχει τεκμηριώσει, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

 

 

 

 

 

 Οργανόγραμμα

Στο παρακάτω οργανόγραμμα απεικονίζεται σχηματικά η δομή της “Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης”

 

Προσωπικό

Μαρία Τσίκα
Διευθύντρια

tsika@uoc.gr
2810 393 628

Μαρία Αλεγκάκη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

malegaki@uoc.gr
2810 393 220

Iωάννης Σωμαράς
Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικού

somaras@uoc.gr
2810 393 621

10-512

Ευγενία Μπαλάφα
Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

mpalafa@uoc.gr
2810 393 620

Πανδώρα Σπυριδάκη
Τμήμα Οικονομικού

dorasp@admin.uoc.gr
28310 77987

Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρεία Αξιοποίησης &Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στους τομείς της ποιότητας, της αφοσίωσης και της αποτελεσματικότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

 

 

 

 

Πιστοποίηση ISO

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  έχει τεκμηριώσει, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

 

 

 

 

 

 

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό.

 

 Οργανόγραμμα

Στο παρακάτω οργανόγραμμα απεικονίζεται σχηματικά η δομή της “Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης”

 

Προσωπικό

Μαρία Τσίκα
Διευθύντρια

tsika@uoc.gr
2810 393 628

Μαρία Αλεγκάκη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

malegaki@uoc.gr
2810 393 220

Iωάννης Σωμαράς
Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικού

somaras@uoc.gr
2810 393 621

10-512

Ευγενία Μπαλάφα
Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

mpalafa@uoc.gr
2810 393 620

Πανδώρα Σπυριδάκη
Τμήμα Οικονομικού

dorasp@admin.uoc.gr
28310 77987

Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρεία Αξιοποίησης &Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στους τομείς της ποιότητας, της αφοσίωσης και της αποτελεσματικότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

 

 

 

 

Πιστοποίηση ISO

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  έχει τεκμηριώσει, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

 

 

 

 

 

Τεχνοβλαστοί

Ποιες είναι οι διαδικασίες για μια Spin off εταιρία;

Έχεις ένα προϊόν ή υπηρεσία που μπορεί να κάνει την διαφορά;

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου