Δωρεά εν ζωή «Ζωής Δημητριάδη» – ακίνητο επί της οδού Βενιζέλου 20 στην Θεσσαλονίκη

Η Dr Ζωή Δημητριάδη, αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια ΑΕΙ, δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά πλήρη κυριότητα ένα επαγγελματικό χώρο (γραφείο) επί της οδού Βενιζέλου 20 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με σκοπό οι πρόσοδοι (που προκύπτουν από την εκμίσθωσή του) να αξιοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη χορήγηση Βραβείων Αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και/ή μεταδιδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης για δημοσίευση κατά το προηγηθέν ακαδημαϊκό έτος απονομής του βραβείου ως πρώτος συν-συγγραφέας (first author) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κορυφαίας βαθμίδας [Q1 journals, e.g. amongst the top 25% of the journals in the list], ευρετηριαζομένων στις ακόλουθες πέντε Βιβλιογραφικές Βάσεις (Λίστες):

(i) Emerging Sources Citation Index (ESCI)

(ii) Science Citation Index Expanded (SCIE)

(iii) Social Sciences Citation Index (SSCI)

(iv) Association of Business Schools (ABS) ή/και (v) Arts and Humanities Citation Index (AHCI).

Το ελάχιστο ποσό κάθε ετήσιου βραβείου αριστείας δεν θα υπολείπεται του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ, εφόσον αρκούν οι πρόσοδοι του ακινήτου.

νεα για υποτροφιεσ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Δωρεάς «Βασιλείου Απόλλωνα Αναγνωστάκη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€4,500.00), χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή,

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Δωρεάς εν ζωή “Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη” ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2023-24, με τίτλο «Υποτροφία Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη», με επιλογή, σε βάρος των εσόδων της

Προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου του Κληροδοτήματος “Ελένης Καλαντζοπούλου” ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, βοήθημα ενοικίου, σε δύο άπορες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που φοιτούν

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου