Δωρεά εν ζωή «Ζωής Δημητριάδη» – ακίνητο επί της οδού Τσιμισκή 99 στην Θεσσαλονίκη

Η Dr Ζωή Δημητριάδη, αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια ΑΕΙ, δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά πλήρη κυριότητα ένα ακίνητο επί της οδού Τσιμισκή 99 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με σκοπό οι πρόσοδοι (που προκύπτουν από την εκμίσθωσή του) να αξιοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Σχολών / Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίες θα χορηγούνται εκ περιτροπής σε κάθε Σχολή του ΠΚ κάθε έτος, με τις εξής προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια και ηλικία μέχρι τριάντα έξι (36) ετών.

2) Να έχουν συμπληρώσει το δεύτερο έτος του προγράμματος σπουδών τους.

3) Να έχουν δείκτη προόδου 7 (όπου δείκτης προόδου θα υπολογίζεται από τον μέσο όρο βαθμολογίας σταθμισμένο με τον λόγο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος  με αυτές που θα έπρεπε να είχε συγκεντρώσει, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, έως τον αντίστοιχο χρόνο σπουδών του.

Κατά προτεραιότητα σε: α) ΑμεΑ, β) Ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς, γ) Μέλη πολύτεκνων οικογενειών / ορφανά τέκνα από ένα γονέα / μέλη μονογονεϊκών οικογενειών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι υποτροφίες θα κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των δικαιούχων.

Το ποσό κάθε ετήσιας υποτροφίας θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στις 2.000 Ευρώ και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 8 μηνών με ισόποσες καταβολές των 250 ευρώ.

νεα για υποτροφιεσ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Δωρεάς «Βασιλείου Απόλλωνα Αναγνωστάκη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€4,500.00), χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή,

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Δωρεάς εν ζωή “Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη” ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2023-24, με τίτλο «Υποτροφία Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη», με επιλογή, σε βάρος των εσόδων της

Προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου του Κληροδοτήματος “Ελένης Καλαντζοπούλου” ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, βοήθημα ενοικίου, σε δύο άπορες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που φοιτούν

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου