Υποτροφίες ”Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη”

Η υποτροφία χορηγείται από το Κληροδότημα Μαρίας Μανασσάκη, το οποίο θεσπίστηκε στις 25-07-2000.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών του Κληροδοτήματος, σύμφωνα με τα όρια χορήγησης υποτροφιών του Υπουργείου Οικονομικών για μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η υποτροφία προκηρύσσεται ετησίως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αντίστοιχων Τμημάτων και δημοσιεύεται στον Τύπο. Η τελική έγκριση διορισμού του προτεινόμενου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποτρόφου πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.

Δικαιούχοι:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών, της Ιατρικής Σχολής και της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχουν αριστεύσει στις σπουδές τους και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι Έλληνες υπήκοοι.
  • Η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 36ο έτος.
  • Είναι κάτοχοι πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.
  • Δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πρόσθετα δικαιολογητικά που ορίζονται από τα Τμήματα

(Πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής και από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευγενία Μπαλάφα, τηλ. 2810 393620)

 

νεα για υποτροφιεσ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης Βραβείων Αριστείας της Δωρεάς εν ζωή “Ζωής Δημητριάδη” ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, δύο (2) Βραβεία Αριστείας με την επωνυμία «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη», με επιλογή, σε βάρος

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου