Υποτροφίες

H Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διαχειρίζεται κληροδοτήματα ειδικού σκοπού και δωρεές που χορηγούν υποτροφίες και βραβεία.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

Υποτροφίες ''Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη''

Η υποτροφία χορηγείται από το Κληροδότημα Μαρίας Μανασσάκη, το οποίο θεσπίστηκε στις 25-07-2000. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση...

Δικαιούχοι:
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών, της Ιατρικής Σχολής και της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχουν αριστεύσει στις σπουδές τους και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι.
 • Η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 36ο έτος.
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.
 • Δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

Μάθε περισσότερα »

Υποτροφίες ''Εμμανουήλ Σακλαμπάνη''

Η υποτροφία χορηγείται από το Κληροδότημα Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, το οποίο θεσπίστηκε στις 17-01-2007. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται...

Δικαιούχοι:
Οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι.
 • Η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 36ο έτος.
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.
 • Δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
 • Έχουν γίνει δεκτοί από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Μάθε περισσότερα »

Υποτροφίες ''Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη''

Η υποτροφία χορηγείται από το Κληροδότημα Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη, το οποίο θεσπίστηκε στις 17-06-2008. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται...

Δικαιούχοι:
Οι πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αποφοίτησαν από Λύκειο του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου, με κριτήριο αξιολόγησης το βαθμό πρόσβασής τους και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι.
 • Η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 36ο έτος.
 • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.
 • Δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

Μάθε περισσότερα »

Υποτροφία ''Αλέξανδρου Καραβίτη''

Η υποτροφία χορηγείται από τα έσοδα της Δωρεάς Αλεξάνδρου Καραβίτη σύμφωνα με την 269η/17-09-2009 απόφαση της Συγκλήτου. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται...

Δικαιούχοι:
Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύμφωνα με απόφαση των Κοσμητόρων των τριών Σχολών του Ρεθύμνου:

 • Η υποτροφία μοιράζεται σε όλα τα τμήματα της εκάστοτε Σχολής που δικαιούται την υποτροφία.
 • Η υποτροφία χορηγείται σε τριτοετείς φοιτητές, συνυπολογιζομένης και της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά τα έτη σπουδών τους τουλάχιστον στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων τους και να κατέχουν την υψηλότερη βαθμολογία.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας την υποτροφία λαμβάνει ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.

Μάθε περισσότερα »

Βοήθημα ενοικίου ''Ελένης Καλαντζοπούλου''

Το βοήθημα χορηγείται από το Κληροδότημα Ελένης Καλαντζοπούλου, το οποίο θεσπίστηκε στις 12-06-1997 Η διάρκεια του βοηθήματος ενοικίου είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται...

Δικαιούχοι:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άπορες φοιτήτριες προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Σχολών του Ρεθύμνου που διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα και τη λοιπή, εκτός Κρήτης, Ελλάδα. Εξ’ ορισμού αποκλείονται οι διαμένουσες στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μάθε περισσότερα »

Υποτροφία ''Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΑΔΜΗΕ)''

Ενεργή

Οι υποτροφίες θεσπίστηκαν βάσει της 432/28-05-2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποτελούν χορηγία του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ...

Δικαιούχοι
Οι υποτροφίες χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών – επιπέδου 2 και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών – επιπέδου 3) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνητική τους ενασχόληση σε θέματα σχετιζόμενα με την Ενέργεια και το Περιβάλλον. Το ύψος των υποτροφιών καθώς και η κατανομή τους στα τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής.

Μάθε περισσότερα »

νεα για τις υποτροφιες

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης Βραβείων Αριστείας της Δωρεάς εν ζωή “Ζωής Δημητριάδη” ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, δύο (2) Βραβεία Αριστείας με την επωνυμία «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη», με επιλογή, σε βάρος

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου