Υποτροφία ”Αλέξανδρου Καραβίτη”

Η υποτροφία χορηγείται από τα έσοδα της Δωρεάς Αλεξάνδρου Καραβίτη σύμφωνα με την 269η/17-09-2009 απόφαση της Συγκλήτου.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Κοσμητείας της εκάστοτε Σχολής, βάσει των εσόδων της δωρεάς.

Η τελική έγκριση διορισμού του υποτρόφου πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Δικαιούχοι:

Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύμφωνα με απόφαση των Κοσμητόρων των τριών Σχολών του Ρεθύμνου:

  • Η υποτροφία μοιράζεται σε όλα τα τμήματα της εκάστοτε Σχολής που δικαιούται την υποτροφία.
  • Η υποτροφία χορηγείται σε τριτοετείς φοιτητές, συνυπολογιζομένης και της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά τα έτη σπουδών τους τουλάχιστον στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων τους και να κατέχουν την υψηλότερη βαθμολογία.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας την υποτροφία λαμβάνει ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.

Πληροφορίες  κ. Ευγενία Μπαλάφα, τηλ. 2810 393620, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

νεα για υποτροφιεσ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Δωρεάς «Βασιλείου Απόλλωνα Αναγνωστάκη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€4,500.00), χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή,

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών Δωρεάς εν ζωή “Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη” ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2023-24, με τίτλο «Υποτροφία Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη», με επιλογή, σε βάρος των εσόδων της

Προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου του Κληροδοτήματος “Ελένης Καλαντζοπούλου” ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, βοήθημα ενοικίου, σε δύο άπορες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που φοιτούν

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου