Βοήθημα ενοικίου ”Ελένης Καλαντζοπούλου”

Το βοήθημα χορηγείται από το Κληροδότημα Ελένης Καλαντζοπούλου, το οποίο θεσπίστηκε στις 12-06-1997 Η διάρκεια του βοηθήματος ενοικίου είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, βάσει των εσόδων του κληροδοτήματος.

Το βοήθημα προκηρύσσεται ετησίως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αντίστοιχων Τμημάτων και δημοσιεύεται στον Τύπο. Η τελική έγκριση επιλογής του προτεινόμενου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποψηφίου πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άπορες φοιτήτριες προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Σχολών του Ρεθύμνου που διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα και τη λοιπή, εκτός Κρήτης, Ελλάδα. Εξ’ ορισμού αποκλείονται οι διαμένουσες στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από την οποία να προκύπτει η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών και η Ελληνική ιθαγένεια.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της υποψηφίου.
  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για τα οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα.
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας των γονέων των υποψηφίων και του ιδίου εφόσον υπάρχει.
  • Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με το έτος και τη βαθμίδα φοίτησης, και αναλυτική βαθμολογία, με βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών τουλάχιστον «Λίαν καλώς».

(Πληροφορίες κ. Ευγενία Μπαλάφα, τηλ. 2810 393620, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

νεα για υποτροφιεσ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης Βραβείων Αριστείας της Δωρεάς εν ζωή “Ζωής Δημητριάδη” ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, δύο (2) Βραβεία Αριστείας με την επωνυμία «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη», με επιλογή, σε βάρος

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου